دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌دهم‌!   

                                         *عبدالرحيم‌ سعيدي‌راد

 دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌دهم‌

 به‌ تويي‌ كه‌ نمي‌شناسمت‌، اما

 شانه‌هايت‌

 بوي‌ "محمد الدُرّه‌" را مي‌دهند

 بوي‌ «فارِس‌ عوده‌» و «يحيي‌ عياش‌»

 دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌دهم‌

 و هر شب‌ بياد كودكانت‌

 تمام‌ خويش‌ را گريه‌ مي‌كنم‌

 نه‌! اين‌ انصاف‌ نيست‌

 كه‌ تو در غروب‌ غربت‌ خود غرق‌ باشي‌

 و من‌ در سكوت‌ خويش‌

 دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌دهم‌

 تا وقتي‌ كه‌ سنگ‌ بر مي‌داري‌

 برايت‌ بازو شوند

 وقتي‌ زخم‌ بر مي‌داري‌

 مرهم‌

 و وقتي‌ به‌ زمين‌ مي‌اُفتي‌.... نه‌!

 دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌دهم‌

 تا به‌ جاي‌ تو شهيد شوند

 و تو همچنان‌ مثل‌ نخل‌هاي‌ "بيت‌اللحم‌"

 ايستاده‌ باشي‌ .

 

 مادرم‌ هر شب‌ براي‌ تو نماز مي‌خواند

 من‌ دعا مي‌خوانم‌

 و برادرم‌ دلتنگي‌هايش‌ را برايت‌ پست‌ مي‌كند

 پدرم‌ اما،

 از درون‌ قاب‌ عكس‌ خود

 لبخندي‌ بياد تو مي‌كارد

 تا آينده‌ سبز تو را نويد دهد

 دستهايم‌ را به‌ تو هديه‌ مي‌كنم‌

 و مي‌ دانم‌ كه‌ يك‌ روز

 بر بلندترين‌ گلدسته‌هاي‌ "بيت‌المقدس‌"

 اذان‌ عشق‌ را

 سر خواهي‌ داد.

لینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد