گلوله و زيتون   

لینک
چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد