چفيه به سر   

                   *سید حبیب حبیب پور

بگو بیایند

 تا باز هم آتش بازی کنند

       این جوانهای چفیه به سر.

بگو بیایند 

 تا باز هم دود 

           چشم اصحاب حیفا را آزار دهد.

بگو بیایند

   تا باز هم

  مادرها کل بزنند

           و کودکان پایکوبی کنند .

 بگو بیایند 

زره پوشها – تانکها – نفربرها –

            اینجا جنوب لبنان است .

 بگو بیایند

   تا صورتجلسه ی رسوایی شورای امنیت را

   امضاء کنند

              این جوانهای چفیه به سر .

لینک
پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد