صداي کلمات   

اين روزها حرف زدن از شعر سخت است

محمد شمس لنگرودي مي گويد: وقتي وضعيت دنيا اين قدر بحراني است و اسرائيل در لبنان دست به اين همه جنايت مي زند ، چگونه مي توان درباره شعر حرف زد؟
وي در گفتگو با ايسنا ، يادآور شد: اين روزها هر صحبت و سوالي که درباره شعر مي شود ، برايم سنگين است وقتي اسرائيل اين همه در لبنان جنايت مي کند و از او بسيار هم حمايت مي شود ، چگونه مي توانم درباره شعر حرف بزنم !

مي بايد چندي براين رخداد بگذرد

دکتر ميرجلال الدين کزازي با اشاره به حمله اسرائيل به لبنان معتقد است : با ستم به هر شيوه اي که باشد مي بايد ستيزيد ، اين خوي و منش آزادي است ، تنها بردگانند که در برابر ناروايي ها، خاموش و بي واکنش مي مانند. وي در گفتگو با ايکنا مي افزايد: هنرمند از آن ديد نزد مردمان گرامي است که بيش از هرکس مي تواند آنچه را بر مردم جهان مي گذرد نخست در خود بيازمايد سپس در آفريده هنري خويش به نمود بياورد. هنرمند از آنجا که بسيار اثرپذير و حساس است ، بيش از ديگران از رخدادهاي بزرگ در جهان پيرامون خويش اثر مي پذيرد و از آنها مايه و انگيزه اي براي آفرينش هنري مي سازد. اين پژوهشگر ادبي در ادامه درباره واکنش هنرمندان ايراني به چنين فجايعي در طول تاريخ گفت : سخنوران بزرگ ايران چون هنرمند بوده اند ، در برابر اين فجايع خاموش نمانده اند اما ويژگي آزمون هنرمندانه و شاعرانه اين است که کارکردي همه سويه و همه رويه مي يابد. وي با بيان اين که رخداد جنوب لبنان هنوز بسيار تازه است ، ادامه داد: مي بايد چندي بر آن بگذرد تا آن واکنش ناخواسته و کمابيش ناآگاهانه را در هنرمند پديد آورد.

صداي کلمات به گوش هيچ متني نخواهد رسيد

سيدعلي صالحي ، شاعر و پژوهشگر ادبي نيز مي گويد: لحظه به لحظه سعي مي کنم حوادث خونين اين خطه را دنبال کنم ، نه از سر ميلي که بوي سياست بدهد بلکه به اميد توقف جنگ.
جهان در بي پناهي مطلق به سر مي برد. آژير قرمز در هر کجاي جهان به صدا درآيد ، اينجا جان و تن من است که مي لرزد. صالحي ، قدرتمندان امريکايي و اسرائيلي را ديوانگاني مي داند که ناجوانمردانه و در سکوت مجامع بين المللي جان انسان هاي بي گناه را به بازي گرفته اند. وي با بيان اين که وقتي با توپ به پروانه شليک مي کنند ، صداي کلمات به گوش هيچ متني نخواهد رسيد ، مي گويد: کلام البياتي بزرگ را تکرار مي کنم: "اينجا سرزمين گندم و کبوتر است ، دوباره برمي گرديم و تو را در تکلم زيتون مي سازيم".

لینک
شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد