زيتونهای سبز   

                               *بهاره اله بخش زاده

زیتونهای سبز که لگد مال میشوند زیرعاج پوتینهای سیاه

                                                دلم فشرده میشود

 سیبهای سرخ افتاده روی گل را که میبینم

                                    دلم میگیرد

 زیتونها فریاد نمی زنند

سیبهای بی پناه صدا ندارند

 بی صدا به خاک میافتند و بی صدا لگد مال میشوند

لینک
شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد