از عشق   

 1-ريتا و تفنگ
                                             محمود درويش

                                         ترجمه موسی بيدج
    ميان چشمان من و ريتا
    تفنگي است و كسي
    كه ريتا را مي شناسد
    خم مي شود
    و نماز مي برد
    براي خدايي
    كه در چشماني عسلي است.
    آه... ريتا
    ميان ما
    يك ميليون گنجشك و تصوير است
    و وعده هاي بسياري
    كه تفنگ
    به رويشان
    آتش گشوده است
    يكي بود
    يكي نبود
    اي سكوت شامگاه!
    ماه من
    به دورها هجرت كرد
    به چشماني عسلي
    و شهر
    تمام آوازخوانان را
    و ريتا را روبيده است
    و اينك
    ميان چشمان من و ريتا
    تفنگي است.
    
     2- محاصره
    ...
    از عشق
    بيست خط نوشتم
    و ديدم
    محاصره
    بيست متر عقب نشست.

لینک
شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد