پسران اسماعيل   

تقديم به كودكان فلسطين

                                                *جنويو كورفريسر - شاعره اي از استراليا

                                                   ترجمه از اكبر برخورداري
                                                  ويراستار ادبي : علي رضا قزوه

اي پسران اسماعيل
و اي عروسان فلسطين
كه تاجي از سيم خاردار بر سر داريد
و گرداگردتان ديوار ياس و اضطراب كشيده اند
اي دهان دوخته ها
محصور شده هاي يك نبرد نابرابر!
كه تنها فريادهاي مادران تان
شما را از چنگ اشغالگران رهايي مي بخشد !
اي پسران اسماعيل
و اي عروسان فلسطين
فانوسقه هاي جانبازي را محكم بسته ايد
اي آنان كه سر فرود نياورديد
تسليم نشديد
مزارع زيتون هاتان را سوختند
اين آب دزدها!
پسران و دختران روستاهاي متروك و
غصب شده با زور سرنيزه ها!
محاصره شده ايد با ديوارها
كهن و ريشه داريد اما
شهرهاتان مقاوم بادا
در برابر تجاوز دشمن
سرزمين مقدس تان را محكم بگيريد
كه اين موهبتي الهي ست
كه فتح تان را
زنجيرهاي ناگسستني باستاني
ضمانت كرده است!

لینک
یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد