آخرين فرودگاه جهان   

                              * عبدالجبار کاکایی                                     

                            برای زينب بتونی که جسدش آويخته بود از پنجره آپارتمانی در صور   

چهاردیوار اتاقم را به سمت خودم می کشم

لوستر را می گیرم وسقف را پایین می آورم تا روی سرم

مچاله می شوم در یک مکعب کوچک به اضلاع تنم

اما هنوز روبرویم تصویر توست

      در شبکه العربیه

                      الجزیره

                                و المنار

زینب بتونی !

با آبشار گیسوان آویخته

                         چون رودابه ای شهید

                                               بر درگاه آپارتمانی در صور

بر می خیزم

چمدانم را بر می می دارم

تا از آخرین فروگاه جهان پرواز کنم

بی خیال پرچم ها و سرود ها

بی خیال قهرمان ایدئو لو ژی و نژاد و جنگ

تنها از آخرین فرودگاه جهان

پرواز می کنم.

لینک
دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد