پرچم فلسطين   

                                     

هزار مرد به پاي تو جان سپردند و ...

هزار دست تو را باز مي فشردند و...

سپيدي ات را تا صلح سازمان ملل

سپيد باشد از الخليل بردند و...

زسبز ودكا كردند اميرهاي عرب

تو را به  همراهش قطعه قطعه خوردندو...

سياهي ات را پيراهن زني كردند

كه بچه هايش در انتفاضه مردند و...

تو سرخ خونت بر شانه منتشر شده بود

كه شانه هاي تو آزرده اند و تردند و ...

تو سرخ خونت در روزنامه هاي جهان

كه كشته ها را از جنگ مي شمردند و...

هزار مرد به پاي تو جان سپردند و....

هزار دست تو را باز مي فشردند و...

                                                       *سيد رضا محمدي

لینک
دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد