دو مثلث   

                         *بهاره اله بخش زاده

دو مثلث که بر هم منطبق نشوند

بزرگترین دایره ها را به آتش می کشند آخر

هنوز آتش بس نشده

آتش زیر خاکستر است

کنار آوار مکعبها و مستطیلها .

راس یکی از مثلثها را بچرخانی بس است سید حسن

بچه ها منتظرند

چه هندسه آزار دهنده ای

برای کودکی که از هر چه مثلث بیزار است.

لینک
سه‌شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد