طنين صدا   

*سميح القاسم 

ترجمه: موسی بيدج


      صداي گام ها
    در دهليز مرگ
    همهمه، فرياد
    - واي بر تو... آخ!
    - بگريز... از اين در
    - بشتاب، داخل شو
     به اين سرداب.
    دويدن ها، كشمكش، در دخمه هاي مرگ
    كشته ها: هفتاد
    اسرا: نود
    بيش از نود مجروح
    سكوت، سكوت
    اي كالسكه هاي باد
    - ايست! آنجا كيست؟
    پاسخ مي دهم: برادرت: <سميح>
    و صدا، طنين مي اندازد
    و صدا، همچنان طنين مي اندازد
    و صدا، همچنان...
    صداي گام ها در دهليز مرگ.

لینک
دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد