خشم‌ سنگ‌   

                                                * سيد نادر احمدي‌

 هرچند مانده‌ تنها، اينك‌ برادر سنگ‌

 خشمي‌ دوباره‌ دارد، دست‌ تناور سنگ‌

 تا چشم‌ بد نيفتد بر شاخه‌هاي‌ زيتون‌

 بگذار ديگران‌ را، ماييم‌ ياور سنگ‌

 خالي‌ مباش‌ از زخم‌، اي‌ وحشت‌ حرامي‌!

 در دست‌ عشق‌ تا هست‌ فرمان‌ خنجر سنگ‌

 خوش‌ باد حال‌ پرواز، اي‌ بال‌ها! اگر هست‌

 بر دامن‌ فلاخن‌، جاي‌ كبوتر سنگ‌

 خشمي‌ قويتر از سنگ‌ هرگز مباد! هرگز

 تا شانه‌هاي‌ زخمي‌ هستند سنگر سنگ‌

 

لینک
چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد