سنگ‌ها و شقيقه‌ها   

                          * هادي‌ منّوري‌ 

 نازك‌ نازك‌

 پسران‌ را

 گلوله‌ تكاندند

 در شقيقه‌هاي‌ تشنه‌

 و بوي‌ پيراهن‌ يوسف‌ را

 در  چاهي‌ كه‌

 كبوترانش‌ به‌ سرخي‌ آواز مشهورند

 سنگ‌ از گلوله‌ نازنكتر است‌

 و شقيقه‌هاي‌ تو

 فريادي‌ است‌ كه‌

 تمام‌ زمين‌ را سرخ‌ مي‌كند

   حالا لبخند

 و سنگ‌هاي‌ مشتت‌ را

 نشانم‌ بده‌

 زمين‌ را بدون‌ سنگ‌هاي‌ بزرگ‌

 باد مي‌برد

 و نام‌ سرزمينت‌ را

 خشاب‌هاي‌ پر شده‌

 از جغرافياي‌ متمدن‌

 پاك‌ نخواهد كرد

 يعقوب‌ را گلايه‌ فرزندي‌ است‌

 كه‌ نوح‌ مي‌داند

 و خون‌ شما

 سيلي‌ است‌ كه‌ 

بهانه‌هاي‌ بني‌ اسرائيل‌ را

 پاك‌ مي‌كند.

لینک
چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد