خدا مرا فلسطين آفريد!

                               *هاشم کرونی

خدا مرا سنگ آفرید

که خستگی دست هات را بوسه بزنم

کشیدگی بازوانت را

 پرت تانک ها شوم

 

خدا مرا زیتون آفرید

تا بلندی قامتت را قد بکشم

بارور باشم و

طول و عرض مقدس دست هات را باور کنم

 

خدا مرا رود آفرید

تا خستگی چشم هات را گریه کنم

پخش رگ هات شوم ،

 رنگ گونه هات بمانم

 

خدا مرا بیابان آفرید

تا در بی پناهی ام ماوا بگیری

بی کسی هات را

شریک خستگی هات باشم

 خدا مرا فلسطین آفرید

تا از کرانه های غربی دامنت

دوستت دارم پرتاب کنی

تا از صلبی سنگهام

کلمه های مقدس زیتون برویاند

و رودها پناه بی پناهی بیابان هام باشند

خدا مرا فلسطین آفرید

/ 0 نظر / 19 بازدید